Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
indentdc
stylesquare

...

English version

Apple / IOS


The application can be installed for free from the AppStore: https://apps.apple.com/au/app/flowbox-enterprise/id1014994569

The settings are made in the setup menu of the phone:

Image Added

 In the list of applications is Flowbox:

Image Added

After clicking, it is necessary to set access parameters - server address, port, use of HTTPS, login name and password

Android


The application can be installed for free from  GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.flowbox.kiosek&hl=en


After launching the application, it is necessary to go to the application settings by a short click on the screen 1x right, 2x left and again 1x right (time between clicks about half a second).


The settings (keys) icon will appear in the upper corner and after clicking on the icon, it will go to the application settings


In the settings, it is necessary to fill in the assigned login data - name and password and enter the server address  (URL) https://IP_ADRESS/login

Select the type of login  „LARAVEL“ (valid for FLOWBOX version 3.0 and higher)

Image Added

Note: For older versions of FLOWBOX is the type of login  "COMMON HTTP AUTORIZATION" and  URL adress is entered only in the form:  https://IP_ADRESS/


...

CZ verze

Apple / IOS

Aplikaci je možno zdarma nainstalovat z AppStore: https://apps.apple.com/au/app/flowbox-enterprise/id1014994569

...

Po kliknutí je nutné nastavit přístupové parametry - adresa serveru, port, použití HTTPS, přihlašovací jméno a heslo

Android

Aplikaci je možno zdarma nainstalovat z GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.flowbox.kiosek&hl=en

Po spuštění aplikace je nutné přejít do nastavení aplikace krátkým kliknutím na obrazovku 1x vpravo, 2x vlevo a opět 1x vpravo (čas mezi kliknutími cca půl sekundy). 

V horním rohu se objeví ikonka nastavení (klíče) a po kliknutí na ikonku se přejde do nastavení aplikace

V nastavení je potřeba vyplnit přidělené přihlašovací údaje - jméno a heslo a zadat adresu serveru (URL) https://IP_ADRESA/login

Vybrat typ přihlášení „LARAVEL“ (platné od verze FLOWBOX 3.0 a vyšší) nebo pro staší verze FLOWBOXu je typ přihlášení "BĚŽNÁ HTTP AUTORIZACE" a adresa URL se zadává pouze ve tvaru:  https://IP_ADRESA/


Image Added